Brukeravtalen

1. iGive

Elektroniske Tjenester AS med forretningsadresse Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr og organisasjonsnummer 994 016 199 MVA (heretter Leverandøren) har alle immaterielle rettigheter til applikasjonen iGive (Appen). Fremfor å ha ulike plastkort fra ulike butikker eller kjeder kan du med Appen iGive samle dine gavekort, tilgodekort i en app. På nettstedet www.igive.no (heretter iGive.no) kan du kjøpe, aktivere eller sjekke saldo på gavekort. 

Disse generelle vilkårene (Brukeravtalen) regulerer vilkårene for bruk av iGive.no mellom deg som bruker og Leverandøren. Disse vilkårene gjelder i tillegg til eventuelle brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester til iGive.no. Leverandøren kan oppdatere iGive.no og gi iGive.no ny funksjonalitet, og Brukeravtalen gjelder bruk av iGive.no med funksjonalitet som tilbys til enhver tid som angitt på iGive.no. Personvernerklæringen gjelder som en del av Brukeravtalen, og ved aksept av denne Brukeravtalen garanterer du at du har lest og akseptert personvernerklæringen. 

2. Lisens (bruksrett)

Ved bruk av nettstedet iGive.no og aksept av denne Brukeravtalen gis du en gratis, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens til å bruke iGive.no i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til denne Brukeravtalen. Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av programvaren eller tjenestene som leveres av Leverandøren ut over det som er følger av Brukeravtalen eller annen skriftlig avtale med Leverandøren. Ved bruk av nettstedet iGive.no eller ved din registrering som bruker på iGive.no anses du for å ha akseptert disse vilkårene. Ved registrering som bruker av iGive anses du for å ha akseptert at Leverandøren kan behandle dine personopplysninger som angitt i disse vilkårene og de samtykker du avgir.   

3. Bruk av iGive

Du må ikke registrere deg for å bruke nettstedet iGive.no. Du trenger ikke registrere deg for å lese websidene, sjekke saldo på et gavekort eller aktivere et tilsendt gavekort med kode. Hvis du velger å registrere deg, fordi du enten skal kjøpe, lagre, eller fylle opp et tomt gavekort, vil Leverandøren gjør oppslag mot Bisnode for din adresse, navn mv. Leverandøren gjør også et oppslag mot Bisnode for adresse, navn mv. dersom du kjøper gavekort og taster inn telefonnummer til mottakeren.

Appen og iGive.no leveres som den er («as is») uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til iGive. Leverandøren har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres på iGive.no eller websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon.

Du er selv ansvarlig for bruken av iGive.no og er forpliktet til å bruke iGive med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukeravtalen og plikter å ikke bruke iGive eller tilknyttede tjenester på en måte som er forbudt av lov eller offentlige myndigheter, til å krenke andres rettigheter, til på noen måte å forsøke å få uautorisert adgang til eller avbryte tjenester, enheter, data, konti eller nettverk; til å spamme eller distribuere malware, på en måte som kan skade tjenesten og underliggende tjenester eller forringe andres bruk av disse, eller i et program eller situasjon, hvor feil i tjenesten kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade.

iGive.no er et nettsted med tilhørende app for gavekort utviklet for bruk online for brukere i Norge. Det kan oppstå tilfeller hvor tekniske problemer, herunder manglende dekning, som medfører at funksjonalitet på nettstedet ikke kan brukes 24/7/365. Leverandøren står fritt til å utbedre, tilpasse og endre Løsningen i avtaleperioden så lenge dette ikke medfører at denne blir uegnet til formålet eller medfører vesentlige avvik fra funksjonsbeskrivelsen som ligger til grunn for denne Brukeravtalen og forutsetter ikke varsling fra Leverandørens side. Leverandøren er en tilrettelegger for bruk av slike gavekort via iGive.no, og Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av kort, misbruk av kort eller tap av data som ikke er forvoldt ved grovt mislighold eller fortsett av Leverandøren. Leverandøren fraskrives ethvert ansvar for skade eller tap som følge av din bruk av iGive.no. Leverandøren er uansett ikke ansvarlig for noe tap eller skade som måtte oppstå som følge av iGive.nos ytelse, eller mangel på ytelse, eller for tapt fortjeneste, tilfeldige tap, konsekvenstap eller krav rettet mot deg som bruker fra en tredjepart. Leverandørens erstatningsansvar skal ikke overstige vederlaget som du som bruker har betalt for bruk av iGive.no de siste 12 måneder frem til misligholdet oppstår med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Du som bruker er ansvarlig for at opplysninger du oppgir ved bruk av iGive.no er korrekte og oppdaterte.

Overtredelse av vilkårene i dette punkt 3 kan medføre oppsigelse av tjenesten, og slik oppsigelse kan skje med umiddelbar virkning dersom det er påkrevd. Dersom oppsigelse med umiddelbar virkning ikke anses påkrevd, vil du få et rimelig varsel før tjenesten termineres.

4. Personopplysninger

Leverandøren tar personvern på alvor og garanterer kun å lagre og bruke personopplysninger i den grad og utstrekning det er nødvendig for iGive.nos funksjonalitet, sikkerhet og forbedringer av funksjonalitet. Leverandøren vil ikke håndtere, lagre eller overføre personopplysninger uten forutgående samtykke fra deg, foruten hvor dette er pålagt av offentlige myndigheter eller følger av lov. 

Leverandøren behandler dine personopplysninger i samsvar med de krav som følger av norsk lov, herunder Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen også kalt GDPR). På forespørsel vil Leverandøren gi deg tilgang til, endre eller slette personopplysninger om deg.

Det daglige ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger ligger hos Leverandøren. Din brukeridentifikasjon er koblet opp mot mobilnummeret ditt på iGive.no. Leverandøren benytter seg av underleverandører som Leverandøren har databehandleravtale med i den grad disse behandler personopplysninger på vegne av Leverandøren. Dine opplysninger lagres i Microsofts skytjeneste Azure, med valgt geografisk område (Geo) «Europe». For nærmere informasjon, se https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/Where-your-data-is-located. Leverandøren benytter seg av betalingskortløsning levert av samarbeidspartnerne DIBS AS og Evry AS.

Leverandøren tar vare på dine kundedata som med ditt samtykke kan videreformidles til alle samarbeidspartnere av iGive.no, herunder opplysninger du gir om kjønn, alder, hjemsted, bopel, inntekt, GPS koordinater når du kjøper kort, aktiverer kort, lader kort eller annen statistikk på bruk av iGive.no som hvor ofte lenker trykkes på, kjøp blir fullført o.l. 

Leverandøren har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge, inklusivt GDPR.

Ved bruk av iGive.no samtykker du til at Leverandøren med samarbeidspartnere håndterer de personopplysninger som er nødvendige for den til enhver tid gjeldende og opplyste funksjonalitet av iGive.no, herunder opplysningene som oppgis om deg selv ved registrering og bruk av iGive.no, herunder om du velger å slå på lokasjonsdata, for å kunne levere tjenestene tilknyttet iGive.no, for å forbedre Leverandørens tilbudte produkter og tjenester samt for å tilpasse kommunikasjonen til deg og de du kommuniserer med ved hjelp av iGive.no samt for statistikkformål.

Ved bruk av iGive.no samtykker du til at de personopplysningene som er tilgjengelig for og i iGive.no gjøres tilgjengelig for Leverandøren og våre samarbeidspartnere (kjeder eller kjøpesentre som utsteder gavekort, kampanjekort eller tilgodekort som opplyst i Leverandørens Personvernerklæring). Oversikt over samarbeidspartnere finnes i personvernerklæringen, i Appen eller på iGive.no. 

Ved aksept av disse vilkårene som nevnt i punkt 2 samtykker du til å motta generell informasjon fra Leverandøren som er relevant for bruken av iGive.no og forhold tilknyttet denne Brukeravtalen, samt bruk av dine personopplysninger som angitt i Brukeravtalen, herunder at de personopplysninger Leverandøren har som gjelder deg gjøres tilgjengelig for de parter som Leverandøren til enhver tid har et avtaleforhold med tilknyttet iGive.no, enten de er samarbeidspartnere eller databehandlere.

Ved aksept av denne Brukeravtalen samtykker du til at våre samarbeidspartnere kan tilby eller gi deg gavekort eller invitere deg til å delta i spørreundersøkelser eller konkurranser som også kan resultere i gavekort som kan brukes hos vedkommende samarbeidspartner. Slike kort kan mottas uten krav eller med krav om motytelser, og Leverandøren er bare en operatør som formidler slike muligheter mellom deg og våre samarbeidspartnere. iGive.no vil ikke sende deg direkte reklame, men kan sende informasjon når en samarbeidspartner opplyser om utløpstid og saldo på et gavekort, eller gir deg penger via et digitalt gavekort. Slike samarbeidspartnere er selvstendig behandlingsansvarlige for sin behandling av dine personopplysninger.

Mer informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger finnes i Leverandørens personvernerklæringen og på websiden www.igive.no/personvern. Henvendelser kan rettes til Leverandøren per epost til: personvern@iGive.no.

5. Kjøp og levering av gavekort

Et gavekort kjøpt på iGive.no sendes enten som informasjon om på SMS til mottakeren hvis det er et digitalt kort, eller i posten som fysiske kort til oppgitt adresse og må aktiveres med en kode på 6 siffer mottakeren får via SMS. Mottaker må ta vare på den koden for å aktivere kortet på nett eller via SMS eller fra den som mottar gaven, og gavekortet kan brukes umiddelbart etter slik aktivering. Det er også mulig å fylle saldo på et blankt gavekort mottatt fra gavekortstativ i butikker eller kjøpesenter, og så må du fylle kortet med ønsket beløp (slike kort krever ingen aktiveringskode, men mistes kortet er beløpet på kortet tapt eller den som finner det kan bruke det uten ansvar for Leverandøren). 

Det er mulig å kjøpe og betale for flere kort i ett og samme kjøp på iGive.no. Ved betaling med kort blir beløpet trukket fra konto ved bekreftelse av bestillingen. Det er trygt å handle med kort, all informasjon om ditt kortnummer blir kryptert ved overføring, på samme måte som ved betaling i en ordinær betalingsterminal i butikk. 

Etter mottak av gavekortet/gavekortene er det ditt ansvar umiddelbart å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen og om det ellers er feil eller mangler i leveransen. Melding om feil og mangler ved produktene må sendes skriftlig via e-post til support@iGive.no innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget.

Gavekortet kan brukes i betalingsterminal hos valgte butikker/restauranter/sentre/kjeder. Beløpet trekkes automatisk ved bruk av kortet. Kortet har en gyldighet på 1-3 år fra kjøpsdato (varierer fra leverandør til leverandør). Minimumsbeløp per gavekort er kr 50,-/250,- og maks beløp er kr 30.000,-.

Saldo på kortet kan undersøkes i terminal hos valgte butikk/restaurant/butikksenter/kjede, på iGive.no eller via Appen. Kortet kan ikke innløses i kontanter. Leverandøren forbeholder seg retten til å sensurere tekster med upassende innhold. Leverandøren administrerer salg foretatt med slike kort, men ansvarlig selger er den butikk/restaurant/butikksenter/kjede som gavekortet er utstedt under.

Leveringstid: Bestilte gavekort blir sendt ut to ganger i uken. Tirsdager: Kortet/kortene må være bestilt innen kl. 00.00 søndag. Fredager: Kortet/kortene må være bestilt innen kl. 00.00 onsdag. Kortene blir sendt med A-post dersom man ikke ønsker annen leveringsmåte og vil normalt være fremme hos mottaker i løpet av 1 uke. Digitale gavekort blir sendt umiddelbart.

Alle bestillinger som kommer til Leverandøren bekreftes først via skjermbilde kvittering, og endelig ved kvittering sendt per e-post. Kvitteringen inneholder informasjon om bestilte produkter, mengde, pris inkl. mva. og totalsum. Når du har mottatt Leverandørens ordrebekreftelse som e-post, anses bestillingen som bindende.

6. Angrerett

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra kjøpet uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Angreretten benyttes ved å sende epost til support@iGive.no.

7. Endring og terminering av Brukeravtalen

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle deg via Appen, iGive.no eller på annen oppgitt kontaktinformasjon for deg minst 30 dager før endringen trer i kraft. Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen med øyeblikkelig virkning ved å opphøre bruken av iGive.no og slette profilen hvis du har registrert en. Dersom du senere tar i bruk iGive.no igjen, anses dette som ny aksept av Brukeravtalen.

Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Leverandøren rett til å terminere Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Leverandørens side må bruk av iGive.no stanse med umiddelbar virkning. Du kan selv terminere denne Brukeravtalen med umiddelbar virkning ved å sende epost til support@iGive.no Ved slik terminering garanterer Leverandøren å slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest i henhold til gjeldende lovkrav.

8. Lovvalg og tvisteløsning

Brukeravtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.